Muzeji Hrvatskog zagorja

Zasnivanje radnog odnosa

„Intervju s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja na neodređeno vrijeme za radno mjesto administrator-blagajnik-prodavač (ur. broj: 01-279/22) bit će u petak, 03. lipnja 2022. godine u Muzeju krapinskih neandertalaca, Šetalište Vilibalda Sluge bb, Krapina (stara zgrada). Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će obavješteni mailom o terminu dolaska na razgovor.“

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Ur.broj: 01-279/22
U G. Stubici, 17. 5. 2022.

Na temelju članka 36. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17) i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske Klasa: 112-01/22-01/0179, Urbroj: 532-02-01/1-22-02 od 11. 5. 2022. g., ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

1. administrator – blagajnik – prodavač
– 1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS, najmanje tri mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika. Opis poslova: prodaje ulaznice, muzejske edicije, razglednice, suvenire; slaže, sortira, preslaguje i razmješta robu na prodajnom prostoru, te vrši utovar i istovar robe, preuzima robu u skladištu i stavlja na istu cijenu, nadzire izložbeni prostorom putem video nadzora; vodi evidenciju prodanih ulaznica; razdužuje svakodnevno blagajnu; odgovara za točnost poslovanja s blagajnom; izrađuje izlazne račune; zaprima vouchere, narudžbenice, čekove, te obračunava i ispostavlja račune; vrši arhivske i druge administrativne poslove računovodstva; - izrađuje ponude – predračune za kupce; čuva zgrade i njihove uređaje od oštećenja, požara i krađe, obavlja poslove na telefonskoj centrali; prati rad protupožarnog i protuprovalnog dojavljivača; brine o čistoći i estetskom izgledu prostora u kojem radi; pomaže posjetitelju pri korištenju infokioska; zadužen za izradu fotografija i diploma; zadužen za izdavanje i održavanje audio vodiča i drugih poslove povjerenih od voditelja/ice ustrojbene jedinice ili ravnatelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Muzeji Hrvatskog zagorja prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Muzeji Hrvatskog zagorja potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)).

U prijavi na poziv kandidat/kinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
• elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana),
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke,
• životopis.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Odabir će biti izvršen nakon provedenog razgovora / pisane provjere znanja s kandidatima/kinjama.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora / pisane provjere znanja bit će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja - www.mhz.hr
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru / pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao/la prijavu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64 s obveznom naznakom: »Za natječaj za radno mjesto“ i nazivom radnog mjesta.
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na jednak način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnatelj:
Jurica Sabol

***