Muzeji Hrvatskog zagorja

Zasnivanje radnog odnosa

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja (ur. broj: 01-304/18) od 2.05.2018. bit će u četvrtak, 14. lipnja 2018. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica.

Kandidati/kandidatkinje će o navedenom bit obavješteni e-poštom.


Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Urbroj: 01-304/18
U G. Stubici, 02.05.2018.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17) i članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja te Suglasnosti za zapošljavanje od Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/18-01/0339, Ur.broj: 532-06-02-02/3-18-02 od 09.04.2018.) ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
1. administrator/ka-blagajnik/ica-prodavač/ica –
1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: srednja stručna sprema, najmanje tri mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 110/15) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje tri mjeseca.
• životopis.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua s kandidatima/kandidatkinjama.
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja - www.mhz.hr

Prijave s privitcima dostavljaju se Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijem u radni odnos“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnateljica:
Nadica Jagarčec

***
26.4.2018.
Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja (ur. broj: 01-214/18) od 28.03.2018. bit će u srijedu, 02. svibnja 2018. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica.

Kandidati/kandidatkinje će o navedenom bit obavješteni e-poštom.
***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Urbroj: 01-214/18
U G. Stubici, 28.03.2018.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17) i članka 1.1. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja te Suglasnosti za zapošljavanje od Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/18-01/0217, Ur.broj: 532-06-02-02/3- 18-02 od 16.03.2018.) ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme


1.muzejski tehničar/ka -1 izvršitelj/ica,
2.administrator/ka-blagajnik/ica-prodavač/ica -1 izvršitelj/ica,
3.niži/a preparator/ica -1 izvršitelj/ica.

Preuzmite: Javni natječaj