Muzeji Hrvatskog zagorja

Zasnivanje radnog odnosa

2.7.2019.
Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja (ur. broj: 01-322/19) od 12.06.2019. bit će u ponedjeljak, 8. srpnja 2019. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica.

Kandidati/kandidatkinje će o navedenom bit obavješteni e-poštom.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur.broj: 01-322/19
U G. Stubici, 12.06.2019.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja te Suglasnosti za zapošljavanje od Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/18-01/1764, Ur.broj: 532-06-02-02/6-19-02) ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (20 mjeseci) za potrebe projekta Living Castles (Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska).

1. kustos/ica
– 1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09) – povjesničar/ka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na PC-u i položen stručni ispit. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 110/15) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

U prijavi na poziv kandidat/kinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke
• životopis
• presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu (za kustosa).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Odabir će biti izvršen nakon provedenog (razgovora) intervjua s kandidatima/kinjama.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja - www.mhz.hr

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu.
Prijave s privitcima dostavljaju se Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijem u radni odnos za ____________“.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnateljica:
Nadica Jagarčec